eMOTION

Privacy Verklaring

eMOTION - PRIVACY VERKLARING


1.Algemeen

Dansschool eMOTION GENT vzwhecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Dansschool eMOTION GENT vzwhoudt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

2.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van je rechtenals betrokken persoonomtrent je persoonsgegevens, je hierop willenattent makenen dezewillenrespecteren.

AlsDansschool eMOTION GENT vzwzijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring,of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansschool eMOTION GENT vzw

info@dansschoolemotion.be

2.1Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden doorDansschool eMOTION GENT vzwverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-om te kunnen deelnemen aan de activiteiten vanDansschool eMOTION GENT vzw(uitvoering overeenkomst): algemeen ledenbeheer, indelen leden in groepen, leden informeren over activiteiten

-aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen (aangifte bij verzekering)

-Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

2.2Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerkenvoor de volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

Indien van toepassing: medische gegevens (zoals allergieën of letsels belangrijk voor de sport)

De online applicatie verzamelt en verwerkt volgende gegevens:

·Familienaam en voornaam

·Geboortedatum

·Geslacht

·Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)

·Telefoonnumer(s): vast en mobiel

·e-mail adres

·Noodnummer

·Foto (optioneel)

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2.3Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

-Bestuursleden van de vereniging

2.4Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Ledenadminstratie en verzekering Danssport Vlaanderen

SwingIT: de gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

2.5Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaarindien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.6Bewaartermijn

Dansschool eMOTION GENT vzwbewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Dansschool eMOTION GENT vzwverbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar. Reden hiervoor is de opvolging van de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren van inactiviteit.

2.7Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namensDansschool eMOTION GENT vzwvan je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

2.8Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Contacteer ons via info@dansschoolemotion.be

Tevens kunt je bezwaarindienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2.9Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2.10Wijziging privacyverklaring

Dansschool eMOTION GENT vzwkan de privacyverklaring steeds wijzigen.De laatste wijziging gebeurde op14/05/2018.


2.11 Cookies

Onze cookie policy vindt u hier